Karinda Polk, PT, DPT

10328 Casa Linda, Oklahoma City, OK 73139

(405) 237-9268